Nöroloji

SBÜ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EAH NÖROLOJİ KLİNİĞİ TARİHÇE 

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2015 yılında ilk sağlık temalı devlet üniversitesi olarak Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Hamidiye)  külliyesinde hizmet vermeye başladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Hamidiye Tıp Fakültesi 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 5. Maddesi ile kurulmuştur ve aynı binada 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 82 öğrencisi ile tıp eğitimine yeniden başlamıştır. 

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi’ne bağlı olup İstanbul’un Bakırköy yerleşkesinde bulunmaktadır.

Hastanemizin kuruluşuna ilişkin öneri Sağlık Bakanlığı'na 1965 yılında yapılmış, 1969 yılında hastane hizmete hazır hale gelmiştir. Tropikal Hastalıklar Hastanesi adı ile 1970 yılında 100 yataklı hastane olarak hizmete başlamıştır. Hastanemiz  30 Eylül 1985 yılında genel amaçlı 150 yataklı Devlet Hastanesi'ne dönüştürülmüş ve 2000 yılına kadar bu statüde hizmet vermiştir.

Hastanemiz 28 Eylül 2000 tarihinden itibaren Prof. Dr. Erşan AYGÜN'ün kurucu başhekimliğinde Eğitim ve Araştırma misyonunu da üstlenerek, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını almıştır.

Nöroloji Kliniği, 2007 yılında Prof. Dr. Vildan Ayşe Yayla’nın Şef Vekil olarak atanması ile eğitim kliniği olarak aktif hale gelmiş ve ilk asistanlarını almıştır. 2012 yılında Kamu Hastaneler Birliği uygulaması ile Prof. Dr. Vildan Ayşe Yayla Eğitim ve İdari Sorumlu olarak atanmıştır ve hala görevine devam etmektedir. Sekiz yataklı Nöroloji Kliniği yeni hastane binasının 2013 yılında  hizmete açılması ile 22 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi 2014 yılında 9 yatak ile 3. basamak düzeyinde hizmete başlamıştır. Kliniğimizin bağlı olduğu SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Nöroloji AD eğitim kadrosunda 17 profesör, 16 doçent ve 7 adet araştırma görevlisi olmak üzere toplam 40 öğretim üyesi bulunmaktadır. SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH’si Nöroloji Kliniği eğitim kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 2 başasistan, 1 yandal uzmanı ve 10 uzman doktor bulunmaktadır.

Nöroloji kliniğimiz 2010 yılından beri “İnme Merkezi” olarak hizmet vermektedir. Türk Nöroloji Derneği tarafından da “Kapsamlı İnme Merkezi” olarak onaylanmıştır. İnme Yönergesinin çıkmasının ardından 2021 yılında tescil edilmiştir, merkezimizde inme hastalarına hiperakut dönemde İV trombolitik ve mekanik trombektomi tedavileri uygulanmaktadır. İnme merkezi için ayrılmış toplam 6 yataktan 4 tanesi Nöroloji Servisi içinde ayrı bölüm halindedir ve 2 yatak yoğun bakım ünitemizdedir.

Kliniğimizde epilepsi cerrahisi için Nöroloji yandal uzmanı, Beyin Cerrahisi uzmanı ve klinik psikoloğun yer aldığı  ‘’Epilepsi Konseyi’’ düzenli aralıklarla toplanıp uygun hastalar epilepsi cerrahisine yönlendirilmektedir.

Yine 2010 yılından beri Sağlık Bakanlığı tarafından ‘’Kas Hastalıkları Merkezi’’ olarak belirlenmiştir, yönetmelik çıkarılmasından sonra 2021 yılında tescil edilmiştir.

Ayrıca kliniğimiz bünyesinde Uyku Merkezi, kapsamlı Nörofizyoloji Laboratuvarı ve Nörosonoloji ünitesi hizmet vermektedir.

SBÜ  Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi  Nöroloji Kliniği bünyesinde merkez  binada 3 ve Bahçelievler Semt Poliklinik Binası’nda 2 olmak üzere toplam 5 genel nöroloji polikliniği bulunmaktadır. Ayrıca merkez binada haftada birer gün özellikli dal poliklinikleri (inme, demans, hareket bozukluğu, baş ağrısı, botoks, multiple skleroz, epilepsi, kas hastalıkları, nörootoloji-nörooftalmoloji ve uyku bozuklukları) hizmet vermektedir.

 

MİSYON

SBÜ Dr. Sadi Konuk EAH Nöroloji Kliniği olarak  misyonumuz nöroloji alanında eğitim standartlarını yükselterek iyi tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve toplum lideri niteliklerine sahip  ulusal ve uluslararası düzlemde nitelikli uzman hekimler  yetiştirmek, topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmaktı

VİZYON

Nöroloji Kliniği  olarak  vizyonumuz üstlendiğimiz misyonu layıkıyla yerine getirmek üzere özgün eğitim-öğretim programları, araştırma projeleri ve gelişmiş laboratuvarlar ile Nöroloji alanında öncü olmanın yanı sıra akademik etik ilkelerini benimsemiş, yenilikçiliği ve paylaşımcılığı içselleştirmiş, ülke ve insanlığa karşı sorumluluğunu bilen, teorik bilgi edinme yanında girişimsel beceri ve uygulamayı da amaç edinen akademik kadrolar yetiştirmektir.


UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM AMAÇ VE HEDEFLERİ

 

 1. Genel Nöroloji
 2. Acil Eğitimi
 3. Serebrovasküler hastalıklar eğitimi
 4. Demiyelinizan hastalıklar eğitimi
 5. Nöromüsküler hastalıklar eğitimi
 6. Demans eğitimi
 7. Hareket bozuklukları hastalıkları eğitimi
 8. Epilepsi ve EEG eğitimi
 9. Elektrofizyoloji eğitimi

  EMG-EP

 10. Baş ağrısı Eğitimi

 

1.Genel Nöroloji ve Genel Nöroloji Polikliniği Eğitimi

 

AMAÇ: Mezuniyet sonrasında genel poliklinik işleyişi sırasında yetkin bilgi düzeyine sahip olmak ve bunu belirli süre içerisinde doğru şekilde uygulayabilmek.

 

HEDEFLER:

 • Fonksiyonel nöroanatomi
 • Nörolojik bulgular lokalizasyon eğitimi
 • Ayrıntılı nörolojik muayene
 • Sık başvuru sebebi olan hastalıklara genel pratik yaklaşım
 • Sıklıkla istenen nörolojik tetkiklerin değerlendirilmesi
 • Nörolojide medikolegal konular (durum bildirir raporlar ve sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi, dikkat edilmesi gereken noktalar)

   

   

  2. Acil eğitimi

   

  AMAÇ: Acil nörolojik hastalıkları tanıyabilmek, doğru ön tanı ile hızlıca gerekli tetkikleri planlayarak tedaviyi başlatmak

  HEDEFLER:

 • Ayrıntılı nörolojik muayene
 • Triaj sisteminin anlaşılması
 • Acile sık başvuru sebebi olan hastalıklara acil yaklaşım
 • Acil serviste sıklıkla istenen nörolojik tetkiklerin değerlendirilmesi
 • Akut trombolitik/trombektomi gizi tedavide zamanın kısıtlı ve önemli olduğu hastaları doğru bir şekilde değerlendirmek 

 

 

3. Serebrovasküler hastalıklar eğitimi

AMAÇ: Serebrovasküler hastalıkların tanısı, görüntülemesi, tedavisi ve bu hastalıkların değiştirilebilir risk faktörlerini bilerek korunmanı sağlanması

HEDEFLER:

 • Vasküler nöroanatomiye hakim olmak
 • Beyin damar hastalıklarında tanımlar ve sınıflamaları bilmek
 • İskemik inme epidemiyolojisi ve risk faktörlerini öğrenmek
 • Nörovasküler sendromların ayrımı
 • Geçici iskemik atağa yaklaşım
 • Hemorajik inme epidemiyolojisi ve risk faktörlerini öğrenmek
 • İnme sendromunun ayırıcı tanısına yaklaşım
 • Genç inmelere yaklaşım ve özellikli tetkikler
 • Serebral ven trombozu ve etiyolojik risk faktörleri
 • Beyin damar hastalıklarında görüntülemeleri bilmek   
 • Beyin damar hastalıklarında tedavi yaklaşımları ve korunma

 

4. Demiyelinizan hastalıklar eğitimi

AMAÇ: Demiyelinizan hastalıkları tanıyabilmek, gerekli görüntülemeleri isteyerek sonuçları değerlendirebilmek, ayırıcı tanılarına varmak, uygun tedavi basamaklarını uygulamak.

 

HEDEFLER:

 • Görüntüleme tetkiklerini planlayabilmek
 • Hastalık grubunu ve adını tanımlamak

 

 • Demiyelinizan hastalıklar
 • Multipl Skleroz
 • Nöromiyelitis optika (Devıc hastalığı)
 • Merkezi sinir sisteminin  izole  inflamatuar demiyelinizan sendromları  (KİS)
 • Akut disemine ensefalomiyelit (ADEM) ve ilişkili hastalıklar

 

 • Dismiyelinizan hastalıklar ya da kalıtsal miyelin bozuklukları

   

 • Miyelini daha geri planda etkileyen, ancak multipl skleroza benzer tablolara yol açabilecek diğer inflamatuar MSS hastalıkları
 • Konnektif doku hastalıkları ve sistemik vaskülitlere bağlı tutulum
 • Behçet Hastalığı ve Sinir Sistemi Tutulumu
 • Nöro-Sarkoidoz

 

 • Uygun tedaviyi belirleyebilmek
 • Hasta takip planı yapabilmek

 

 

5. Nöromüsküler hastalıklar eğitimi

AMAÇ: Nöromuskuler hastalık şüphesinde uygun tetkikleri planlayarak doğru tanı koyabilmek ve tedavilerini planlamak

HEDEF:

a.    Kas ve nöromüsküler kavşak anatomi ve fizyolojisine hakim olmak

b.    Kas hastalıklarında belirti ve bulguların öğrenilmesi

c.    Kas hastalıkları muayenesinin yapabilmek

d.    Kas hastalıkları tanısında yardımcı laboratuar yöntemlerini bilmek/uygulamak

 

i.     EMG

ii.    Kas ve sinir biyopsisi/patolojisi

e.    Kas hastalıkları alt başlıklarının tanısını koyabilmek

i.     Kas Distrofileri

ii.    Distal miyopatiler

iii.   Konjenital miyopatiler

iv.   Herediter metabolik miyopatiler

v.    Edinsel-sistemik-metabolik-endokrin miyopatiler

vi.   Toksik miyopatiler

vii. İnlamatuar miyopatiler

f.    Nöromüsküler kavşak hastalıkları tanısını koyarak, tedavilerini yapabilmek

g.   Akut ve Kronik Demiyelinizan Enflamatuar Polinöropatilerin tanısını   koymak

h.    Kas hastalıklarında, hasta ve hastalığının durumuna göre uygun tedavi planlamak

 

6. Demans eğitimi

AMAÇ: Sık görülen demansları tanımak, ayırıcı tanılarını yapabilmek, görüntülemelerini planlamak ve tedavi başlayabilmek.

 

HEDEFLER:  

 • Kognitif Sorunlara yaklaşım ve mental değerlendirme;
 1. Hikaye alma
 2. Mini mental durum değerlendirmesi
 3. Standard yatak başı testler
 4. Günlük yaşam aktiviteleri değerlendirmeleri
 5. Geriatrik yaklaşım
 6. Görüntüleme bulgularının değerlendirilmesi

   

 • Dejeneratif demansları tanıma
 1. Alzheimer hastalığı
 2. Hafif kognitif bozukluk
 3. Lewy Cisimcikli demans
 4. Frontotemporal lobar dejenerasyon
 5. Hızlı seyirli ve atipik demanslar
 6. Diğer dejeneratif demanslar

   

 • Vasküler demans tanısı koyabilme

   

   

 1. Hareket bozuklukları hastalıkları eğitimi

AMAÇLAR: Hareket bozukluğu hastasını tanıma, ayırıcı tanısını yapabilme, takip ve tedavi planı oluşturabilmek.

HEDEFLER:

a.    Hareket bozuklukları semiyolojisine hakim olmak

b.    Bazal ganglia ve ekstrapiramidal sistem anatomisini bilmek

c.    Hareket bozukluklarında muayene özellikleri

d.    Hipokinetik hareket bozukluklarını tanımak

i.  Parkinson hastalığı

ii. Parkinsonizm

iii.Normal basınçlı hidrosefali ve vasküler parkinsonizm

e.    Hiperkinetik hareket bozukluklarını tanımak

i.  Esansiyel tremor

ii. Kore ile giden hastalıklar

iii.Distoni

iv.Miyokloni

f.     Semptomatik hareket bozukluklarını ayırabilmek

g.    Ataksilere yaklaşım

i. Dejeneratif ataksiler

ii.Paraneoplastik ve diğer nedenlere bağlı ataksiler

 

 

 

8.Epilepsi ve EEG Eğitimi

AMAÇ: Epilepsi tanısı koyarak uygun tedavi ve izlemin yapılması, iktal/interiktal EEG okuyabilmek

 

HEDEFLER:

 1. Epileptogenez ve epilepsi mekanizmalarının anlaşılması
 2. EEG aktivitelerinin nöronal temellerinin anlaşılması
 3. Nöbetlerin ve epilepsilerin sınıflanması
 4. Sık izlenen epileptik sendromların bilinmesi
 5. Antiepileptik ilaçların (AEİ) temel etki mekanizmaları, farmakokinetik özellikleri, yan etkileri
 6. AEİ seçimini etkileyen faktörler ve güncel tedavi
 7. Refrakter epilepsi kavramı ve epilepsi cerrahisi
 8. Status epileptikusun (SE)tanımı, tipleri, fizyopatolojisi ve tedavisi

 

 

9.Elektrofizyoloji eğitimi

AMAÇ: EMG ve uyarılmış potansiyellerin yapılabilmesi ve yorumlanabilmesi.

HEDEFLER:

EMG-EP

a.Sinir ileti incelemelerinin yapılması

i. Duysal İleti İncelemeleri

ii.Motor İleti İncelemeleri

iii.İğne elektromiyografisi

 

b.Sinir-Kas kavşağının değerlendirilmesi

 

c.Uyandırılmış potansiyeller

i.Görsel uyandırılmış potansiyellerin yapılması

ii.      Beyinsapı işitsel uyandırılmış potansiyeller

iii.      Somatosensoryel uyandırılmış potansiyeller

iv.      Motor uyandırılmış potansiyeller

 

10.Baş ağrısı Eğitimi

AMAÇ: Baş ağrısı hastasınan ayrıntılı anamnezinin alınarak, acil olması durumuna göre sınıflandırılması, gerekli görüntülemelerle kesin tanı konarak tedavi altında izleminin yapılması

HEDEFLER:

 • Tehlikeli başağrısı özelliklerinin tanınması
 • Başağrılarının sınıflanması
 • Baş ağrılı olguya yaklaşım, incelemelerin akılcı planlaması
 • Primer başağrılarında atak ve koruyucu tedavinin planlanması ve yürütülmesi
 • Sekonder başağrılarının yönetimi ve nörolojik takibi
 • Yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik tedavi
 • Komorbid durumların saptanması
 • Lomber ponksiyon indikasyonları